WDT obowiązek podatkowy w roku 2020 i 2021

Czy wiesz co to transakcja WDT? Zakupy i sprzedaż towarów do kontrahentów z zagranicy, z każdym dniem stają się coraz łatwiejsze za sprawą Internetu. Sprzedaż swoich towarów w Unii Europejskiej jest szansą na zwiększenie swoich przychodów. Sprzedaż towarów do kontrahentów z UE na gruncie podatku VAT jest uznawana jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Sposób rozliczenia oraz warunki zastosowania stawki 0% przy WDT w 2020 roku znajdziesz poniżej.

Co to jest WDT?

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów to wywóz towarów z terytorium Polski do innego kraju w Unii Europejskiej. Jest to również związane z przeniesieniem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, które jest związane z dysponowaniem towarami. Transakcja WDT odpowiednio udokumentowana może zastosować preferencyjną stawkę 0% (z prawem do odliczenia VAT naliczonego).

Kiedy transakcja uznajemy za WDT?

Oczywiście podstawowym warunkiem, będzie dostawa towaru do państwa należącego do Unii Europejskiej, ale to nie jeden warunek jaki należy spełnić. Zgodnie z art.42, ustawy o podatku od towarów i usług, sprzedawca oraz kontrahent muszą spełnić następujące wymogi:

  • Podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. Numer identyfikacyjny jest nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawiera dwuliterowy kod (prefiks) stosowany dla podatku od wartości dodanej;
  • Dostawca przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju;
  • Podmiot składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w transakcji WDT?

Zgodnie z ustawą o VAT (art. 20 ust. 1) w transakcji WDT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika. W przypadku braku faktury nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy.

Natomiast w przypadku WDT wykonywanej w sposób ciągły przez okres dłuższy niż miesiąc uważa się ją za dokonaną z upływem każdego miesiąca do czasu zakończenia dostawy tych towarów.

Dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% przy transakcji WDT

Zgodnie ze zmianami jakie zaszły w przepisach, podatnik dokonujący WDT musi posiadać co najmniej dwa niebędące ze sobą w sprzeczności dowody, które zostały wydane przez dwie różne strony, niezależne od siebie nawzajem oraz jednocześnie niezależne od sprzedawcy i nabywcy.

Dowodami takimi od 1 stycznia 2020, w myśl Rozporządzenia wykonawczego Rady UE z 4 grudnia 2018 r. implementującego nowe przepisy w zakresie dokumentowania transakcji WDT, mogą być:

Grupa A dowodów:

  • dokumenty odnoszące się do wysyłki lub transportu towarów, takie jak podpisany list przewozowy CMR, konosament, faktura za towarowy przewóz lotniczy lub faktura od przewoźnika towarów;

Grupa B dowodów:

  • polisa ubezpieczeniowa w odniesieniu do wysyłki lub transportu towarów lub dokumenty bankowe potwier­dzające zapłatę za wysyłkę lub transport towarów;
  • dokumenty urzędowe wydane przez organ władzy publicznej, na przykład notariusza, potwierdzające przybycie towarów do państwa członkowskiego przeznaczenia;
  • poświadczenie odbioru wystawione przez prowadzącego magazyn w państwie członkowskim przeznaczenia, potwierdzające składowanie towarów w tym państwie członkowskim.

Co do zasady sprzedawca powinien posiadać co najmniej dwa dowody z grupy A. Alternatywnie jeden dowód z grupy A oraz jeden dowód z grupy B.

Przytoczoną dokumentacje firmy mogły stosować dobrowolnie od 1 stycznia 2020 roku. Jednak z dniem 1 lipca 2020 roku dokumentowanie transakcji WDT we wskazany wyżej sposób stało się obowiązkowe.

Specjaliści z biura Szostek&Markwitz z chęcią doradzą oraz poprawnie zaksięgują i rozliczą transakcje WDT dla twojej firmy!

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi wpisami na interesujący Cię temat

Potrzebujesz pomocy specjalistów?
Zgoda na kontakt
Jak mogę Ci pomóc?

Wypełnij formularz, a jeden z naszych specjalistów odpowie Ci, tak szybko jak to możliwe!